Click to Download this video!
Post Reply
Telugu bdsm ranku kathalu
20-04-2018, 11:32 PM
Post: #1
రమ్య క్రిష్న తయరౌతుండగా త్రీష నుంచి Phone వచ్చింది,

రమ్య క్రిష్న: Hallo
త్రీష: Hallo ఈ రొజు నా cinema shooting ఐపోంది, ఇప్పుడు free, pub వెళ్ళుదామ?

రమ్య క్రిష్న: pub కాధు కాని, special club పోదం, వస్తావా? నెను అంధుకొసమె తయరౌతున్న.
త్రీష: అ special club?
రమ్య క్రిష్న: ఉ ఊ, నీకు చాలా ఇష్టమైంది,
త్రీష: ఏం తయరౌతున్నవు?
రమ్య క్రిష్న: మా అయన కొత్త నగలు పెట్టుకొమ్మన్నడు, క్లబ్బుకి వెళ్ళకా నువ్వె చూస్తవుగా, first ఇక్కదికి త్వరగా రా, పొదం
త్రీష: ఏమిటి అంత తొందర, ఎం special?
రమ్య క్రిష్న: ఈ రొజు నినే special క్లబ్బులొ
త్రీష: అలగా, నన్ను pick up చెసుకొ దారిలొ
రమ్య క్రిష్న: సరె, dress code నికు తెలుసు కదా?
త్రీష: తెలుసు, bye

రమ్య క్రిష్న తయరై త్రీష ఇంటికి వెల్లెసరికి, త్రీష వరండలొ అటు ఇటు తిరుగుతు రమ్య కొసం ఎదురుచుంది.

రమ్య క్రిష్న: ఏమె అంత తొందర, క్లబ్ తలచుకొంటెనె రసం ఉరుతొంద? అగలెకపొతున్నవా?
త్రీష: చి పొవే, అంటు కారులొ వచ్చి కూర్చొంది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
20-04-2018, 11:32 PM
Post: #2
త్రీష: నాకేనా తొందరా, నీకు లెదా తొందరా, రమ్య క్రిష్ణను చూస్తు, నికైతే పైవి అప్పుదె పొంగినై, ముందుకు పొడుచుకు వచ్చి T-shirt బయటికి కనబడుతున్నవి. నగలు అన్నవు, ఎవి?

రమ్య క్రిష్ణ: త్రీష మటలకి చెంపలు ఎర్రగ సిగ్గుతొ కందీ నివు అన్నవు కధా ఇప్పుడే, అక్కడ పెట్టుకొన్నను. మా ఆయకి ఇవి చాల ఇస్టం, రొజు సాయంత్రం దగ్గరా వుండి ఆయనే పెడుతున్నడు. ఆందుకే నువ్వు కుదా త్వరగా పెళ్ళి చెసుకో.

త్రీష: ఆబ్బా కోంచం detailగా చెప్పవె. వింటుంటెనే నావి పొంగుతున్నవి

రమ్య క్రిష్ణ: చెప్పుతాకాని, నివి ముందువి బగ బలిసినై కాని, వెనుకవి అంత బలువలెధు. క్లబ్లొ ముందువి పిసికిచ్చికొని, రసం పొంచుకున్నట్లగా, వెనుకవి కుడా పిసికిచ్చుకొని, వెనుక బొక్కలొ రసం పొంచ్చుకొ, అప్పుడు గుద్ద బాగా బలుస్తై

నా పై చనుమొనలు అంత పెద్దగా లెవు కదా, మ ఆయనకి అవి పెద్దాగా కవాలి అందుకె నాకు రొజు సాయంత్రం ఆజన shooting నుంచి వచ్చాకా బెడ్ రూంకి తిసుకెల్లి, నా సల్లని బాగా పిసికి, నాకు కసించి, అప్పుడు nipple stretcher తొడుగుతాడు.

[విటిని ఈ లింక్ లొ చుడవచ్చు ]
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
20-04-2018, 11:32 PM
Post: #3
త్రీష: మీ ఆయకు ఎలా తెలుస్తుంది, నీకు బాగా కసెక్కిందని?
రమ్య క్రిష్ణ: మా ఆయన నా సల్లు పిసుకుతున్నపుడు, ఇంకొ చేతితొ నా పూకు బొడిపెను నలుపుతు, ఇంకొక వేలితొ పూకు లొపకి బయటకి బాగ స్పీడ్ గా చెస్తు మధ్య మధ్యలొ ముచ్చికలని వత్థుతువుంటె, నాకు చాలా సార్లు అగక కర్చుకునెద్ని. మాములుగా, నాకు ఐపొయెముందు అపి ఉబ్బిన నా సల్లా చివర ఇంకొంచం సాగదిసి విటిని ఎక్కిస్తడు.

త్రీష: మరి నువ్వు కారిస్తె, మీ ఆయన వురుకొంటడా? ఎమైన punishment ఈస్తడా?

రమ్య క్రిష్ణ: ఎందుకు వురుకొంటడు మాంచి పనిష్మెంటే ఈస్తాడు. మూడుని బట్టి, చాలా సర్లు సల్లను వాఇస్తడు.

[ tit slapping video ఇక్కడ చూండండి
[
త్రీష: last time ఎప్పుదు వాఇంచాడు, ఎన్ని కొట్టాడు, రెండింటిని మీద పడ్డాయా.

రమ్య క్రిష్ణ: చూస్తుంటె నీకు వాఇంచొకొవలనుంది, క్లబ్బులో వెస్తరులె తొందరపడకు, మా ఆయన పోఈన వారము నెను ఏడ్చె వరకు పీకాడు చాలా కొపముగా, ప్రతి దెబ్బ ముందు నేను ఏమండి మీ లంజ తప్పుకి శిక్షగా దాన్ని గుబ్బలని వాఈంచండి, మీరు ఇప్పడికి కుడిదాన్ని నాలుగు పికారు ఇంకొకటి వెయండి అని అంటె అప్పుడు next దెబ్బ వెస్తు, కుడి గుబ్బ మీద పది ఎడమ బొబ్బమ్మని పది లాగాడు. ఈ వారము రొజులనుంచి పూకు దగ్గర పెట్టుకొని, మా ఆయన కార్చు అన్నత్తా వరకు కార్చుకొవడములెదు.

త్రీష: ఆఈతె వురించి వురించి దెంగుతాడన్నమట. మరి ముచ్చికలు పెద్దాగ ఐనవా,

రమ్య క్రిష్ణ: వారానికె అవి పెద్దవికావు, టైమూ పడతది.
త్రీష: అవి రోజుంత పెట్టుకొంటవా?
రమ్య క్రిష్ణ: ఊ ఊహు, డిన్నరుకి ముందు అవి వెస్తాడు, పడుకునెముందు అన్ని బొక్కలు కెలికి, అయనకు నచ్చినదాంట్లొ కుల్ల పొదిచి, నా ముందు బొక్కని రెండు, ముడు కార్పించి అప్పుడు నెను అడిగితె తిస్తాడు.

త్రీష: మంచి లక్కి దానివి, రొజు బాగా వాఇస్తడన్నమట.
రమ్య క్రిష్ణ: ఈంత పెళ్ళికాకమునుపె దెంగిచుకొని, కనిసం బాగ వెసెవడ్నె చెసుకొమా. నువ్వు పెపరొల్లకి ఎమి చెప్పిన, లాస్ట్కి బాగ పెద్దాగ వున్నావడిని చెసుకొ.
త్రీష: మ బావ నిన్ను బాగనె సుఖపెడుతున్నడన్నమట. క్లుబ్కి రావచ్చుగా, ఒక సారి మె ఆయనతొ పెట్టుకొవలనుంది.
రమ్య క్రిష్ణ: క్లుబ్కి ఎందుకె, మ ఇంటికి రా మన ఈద్దిరము కలసి వెంచుకుదము.

త్రీష: నీకు ఎలా ఉందొ కాని, నాకు మాత్రము పూకులొ రసలు కారి, skirt తడసిపొఇంది.
రమ్య క్రిస్ష్ణ: నాకు అలానె ఉంది. మనము క్లుబ్కి వచ్చెసము.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
20-04-2018, 11:32 PM
Post: #4
క్లబ్(club) ఎవరిదో farmhouse, ఊరికి దూరంగా పెద్ద పెద్ద చెట్ల మధ్యలో వుంది, చుట్టూ పక్కలా ఎవ్వరు లెరు. చాలా పెద్ద భవనం మధ్యలోవుంది, చుట్టూ ప్రహరీ గోడ వుండడంవలన లోపల ఏమి కనిపించడం లెదు. మా లాంటి కొవ్వేకిన పూకు ముండలకి ప్రవేశం అనుమతించే సమయం అయిపోవచ్చింది. ముఖద్వారం తలుపులు ముసివున్నవి, మాకు అక్కడ (speaker phone) కనిపించింది, మేము దాని దెగ్గరకి వెళ్లి, మా వాహనం అద్దం క్రిందకు దించి, స్పీకర్ ఫోనులో:రమ్యకృష్ణ: నాకు కోంచము ఉత్తేజం, కోంచము భయంతో వొల్లంత పొంగి, నవ రంద్రాల్లలో కామంతో రాసాలు వూరి నోట మాటా రాకా చిన్నగా హలో అని అన్నాను. త్రిషకు కుడా నాలాగే దాని ఎత్తులు పొంగి T-Shirt తన్నుకు భయటికి వస్తున్నాయి.
స్పీకర్ ఫోన్: ఎవరు?
రమ్యకృష్ణ: (కొంచం చిన్నగా) నేను రమ్యకృష్ణని.
స్పీకర్ ఫోన్: చిరాకు గొంతుతో గట్టిగా ఎవరు?
రమ్యకృష్ణ: (ఒక ద్వార కాపరి/ లోఫర్ వేదవ బాజారు ముండలను, లంజ నీ పెరెందే అన్నట్లు వినడింది, అ పిలుపికి నా పూకులో మరింత కారింది, నాకు అప్పుడు ఎలా నన్ను నేను పిలుచుకోవలో గుర్తుకి వచ్చి, గొంతు పెంచి) నేనూ రమ్యకృష్ణ లంజని అని అన్నాను.
రమ్యకృష్ణ: నా మాటలు నాకే వినబడి, నాకు సిగ్గుతో బుగ్గలు కంది ఎర్రగా అయిపోనవి.
త్రిష (రమ్యకృష్ణ మాటలకి, నా వొళ్ళు తిమ్మిరెక్కి కోరికతో సళ్ళు బరువేక్కినవి, వాడు తరువాత నన్నే అడుగుతాడు అనే ఊహతో నా గుద్ద నాకు తెలియకుండా ముందికి జరిగింది).
స్పీకర్ ఫోనులోకొంచం అదికార స్వరంతో) నువ్వకతివేనా? ఇంకెవరైనా వున్నారా?
త్రిష (ఇప్పుడు, నా లాంటి బలిసిన లంజలు, ఎవరి పేరు వల్లే చెప్పాలి, నేను, రమ్యకృష్ణ ఇద్దరమూ బానిస లంజలము, మాకు ఇక్కడ ఏమి అధికారం వుండదు, అందరి మగవాళ్ళు మా కన్నా పైన వుంటారు, ఎవరు ఏది చెబితే అదే మేము చెయ్యాలి, మొగాల్లందరినీ గౌరవించలి, మా కన్నా పైన వున్నా బానిసా లంజలు కూడా మా మీద అధికారం చేలాస్తారు, వారిని కూడా గౌరవముగా చూడాలి). లేదండి, త్రిష లంజ కుడా మీ మడ్డ సేవకు వచ్చింది.
స్పీకర్ ఫోనులో: (ఇంకొకరితో, ఇద్దరు మదమెక్కిన లంజాలాగున్నారు, వాళ్ళ గొంతులోనే గుద్ద దెంగించు కోనేంత కాసిగా ఉన్నారు, ఈ సినిమా లంజలె అంత, ఈ రోజు త్రిష గుద్దలొ పొడవాలి, నువ్వురా? నాకైతే రమ్యతో మడ్డ కుడిపించుకోవాలని ఉంది, బయటకు మాత్రం) మీ రహస్య వాక్యం చెప్పండి?
రమ్యకృష్ణ(ముందుగా, రహస్య వాక్యం చివర సారి వచ్చినప్పుడు, నాకు చేసిన దాంట్లో ఒక్కటి ముందే SMS చేస్తారు, అది ఇప్పుడు బరితెగించిన దానిలా బయటికి చెప్పాలి, త్రిష ఏమి చేసారో, లంజ నన్ను మించి పోతుంది): నేను, రమ్యకృష్ణ లంజని, ఐదుగురితో మొఖం మీద మడ్డ రాసం చిమ్మించుకొన్న. అని వొణుకుతున్న స్వరంతో వారం క్రితం నన్ను గుద్దలొ దెంగిన తరువాత ఏమి చేసారో చెప్పాను .
స్పీకర్ ఫోనులో ( పక్క వాడితో, నువ్వున్నవా అప్పుడు, ఈ లంజ అడిగి మరి మరి పొఇంచుకున్నది).
త్రిష (రమ్యను అ పరిస్తితిలో ఊహించుకొని, నాకు కుడా అలా చేస్తే బావుండు, నాకు ఎప్పుడు అలా చెయ్యలేదు, ఏమి కాకుండానే నన్ను కసి ఎక్కిస్తున్నారు ఈ ముండాకొడుకులు, పూకు నా మాట వినడం మాని ఊట బావిలాగా ఊరుతుంది, పాంటి తాడిసిపోతోంది, రమ్యకు ఎలా ఉందొ? దానికి గుద్దలొ కూడా ఊరుతుంది అని చెప్పింది, ఇప్పుడు వురుంతోందో? రమ్యది నన్ను వీళ్ళు నాకిస్తే బాగుండు).
స్పీకర్ ఫోనులో: త్రిష, నీ రహస్య వాక్యం చెప్పు?
త్రిష(నా గుద్ద కన్నంలో ఇంకా మడ్డ దూరలేదు, నాకు ఇప్పుడిప్పుడే గుడ్డ కన్నంను రబ్బరు బిరాడతో పెద్దది చేస్తున్నారు, పోయినాసారీ అనుమతి లేకుండా గుద్ద దెంగించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే, నాకు శిక్ష వేసారు, అ శిక్షే నా రహస్య వాక్యం) త్రిష లంజ గుద్ద బొక్కలోకి అల్లం రసంను వేళ్ళతో దూర్చి మంచిగా అన్ని వైపులా రాయించుకొని, మండుతున్న గుడ్డ బొక్కతో, పిర్రల మీద పది తోలు చెప్పు దెబ్బలు తిన్నది

స్పీకర్ ఫోనులో (ఆహా అ దృష్యం చూడాలి, గుద్ద మంటకి, దెబ్బ వేస్తావుంటే ఇంకొకటి కావాలని అడిగి మరి కొట్టిన్చుకోంది, ఎం లంజ రా ఇది, అది చూసి అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ లంజలను ఎం దెంగారొ, మీగితా వాళ్ళు బాగా సుఖపడ్డారు, ఆ తరువాత దీని పూకుని ఎవడు దేంగ లేదు, ఆకరికి, దీనికి అనుమతిస్తే స్తంబంకు పూకు రాసుకొని సంతృప్తి చెందింది, అని ద్వారం తెరుచుటకు మీట నొక్కుతూ) ఇంకా దిగండే, లోపలకి వెల్లండె పూకమ్మలు.

అని అనగానే మేము లోపలికి వెళ్ళాము. లోపల ఇద్దరు లంజలు మమ్మల్ని తీసుకు వెళ్ళడానికి సిద్దముగా వున్నారు. వాళ్ళు మా వైపుకి తిరిగి వున్నారు. ఇద్దరు నిలువు ఆతులు కనభాదేటట్టు పొట్టి లంగా తోడుకున్నారు, వాళ్ళ పాంటి మూకలు దేగ్గరకు జార్చారు, పైన ముచ్చిక వరకు మాత్రమే కప్పుతూ వుండే తెల్లటి బ్రా లాంటి రవికె వేసుకున్నారు, వాళ్ళ సల్లంత భయటే వున్నాయి, చనుమొనలు, గట్టిగా అయి, ముచ్చికలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి, వాటికీ మంచి నూనెతో మర్దన చేసినట్టున్నారు, ఒక దానికి ఎర్రగా, ఇంకొక దానికి నల్లగా నిగ నిగాలాడుతున్నవి. మాకు కూడా అవే బట్టలు తొడుగుతారు
రమ్యక్రిహ్న, త్రిష(ఇద్దరు మనుసులో) నా వాటికీ ఎప్పుడు రాస్తారో, ఎట్లా పిండుతరో, మంచిగా మర్దన చేస్తారో, అట్లాంటి బట్టలు వేసుకొని నేను ఎప్పుడు ప్రధర్శిస్తనోనని ఒకటే వుబలాటంలాగుంది. నా గొబ్బమలకు ఎ నునె రాస్తతో, భాయిలాలను వత్తి, ఇక్కడే ఒక సారి త్రిప్తి పరుస్తే బాగుండు, ఈ లంజలను చూస్తె, వాటి బొక్కలను కేలికిన్చుకొని సుఖపడ్డట్లు లెరు.మాకైనా అట్లా చేస్తే బాగుండు, ఈ సండ్ల బరువు మోయలేకుండా వున్నము.

బరిగుద్ద లంజలు: నేను సరోజ లంజని, ఇది ఉష లంజ, మేము తోటి కోడళ్ళం, మాది ఇక్కడ మీ స్థాయే, మిమ్మల్ని మా లాగ తాయారు చేసి మేము లోపలి వెళ్తాం. మీ పేర్లు మాకు తెలుసు, నాకు రమ్య లంజంటే చాలా ఇష్టం, నేను మీ అభిమానిని, నేను కూడా నియంత లంజా కావాలనుకొంటున్నాను. నిన్ను నేను తాయారు చేస్తాను, ఉష త్రిషను తాయారు చేస్తుంది. ఇంటి దెగ్గర స్నానం చేసారుకదా?

రమ్యకృష్ణ: సరోజ లంజ, నేను స్నానం చేసాను, పధ.
త్రిష: అలాగే ఉష లంజ, నేను కూడా స్నానం చేసే వచ్చాను, పదా.
ఉష: చేతులు తల వెనుక మెడ దెగ్గర జడ కింద ఒక చేతిలో ఇంకొక చేయి వేసి, ముందు ఎత్తులను ఇంకా ముందుకి పెట్టి కాళ్ళు వేడంగా చేసి మా వెనుక మా లాగా నడవండే.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
20-04-2018, 11:33 PM
Post: #5
సరోజ లంజ వెనుక రమ్యకృష్ణ, ఉష వెనుక నేను త్రిష లంజను నడుస్తున్నాను, సరోజ, ఉష ఇద్దరు ఐదు అడుగుల ఎత్తు చెప్పులు వేసుకొని నడుస్తుంటే, లంజల కొవ్వేక్కిన పిర్రలు లయబద్ధంగా పైకి కిందికి ఉగుతుంటే, మాకే ఏదో చెయ్యాలనిపిస్తుంది, ఇక మొగాళ్ళెన్థ వెర్రికిపోతారో? ఈ లంజల గుద్ద చూస్తూ నడిచేసరికి సమయం తెలియకుండానే మా గమ్యం చేరుకున్నాము. ఈ క్లబ్ హౌసులో మా లంజలను బాగా అవమాన పరచి, మమ్ముల్ని కోరికలతో పిచ్చిఎక్కించి, అంగం ధింపాంగానె మాకు ఐపోఎటేట్లు చేస్తారు. మాలాంటి వాళ్ళకు ఎంత అవమానపరిస్తే అంత రేచ్చిపోతం మేము, అందుకే వీలునప్పుడల్లా, ప్రాతి చర్య మమ్ముల్ని అవమానపరువడనికె వుంటుంది. వీళ్ళు నన్ను తయారుచేసేటప్పుడు ఎన్ని రాకాలుగా అవమానపరుస్తారో? ఆ ఉహే గిలిగింతలు పెడుతుంది.

మాకు ఎదురుగా నాలుగు అమ్మే యంత్రాలు (vending machines) ఉన్నాయి, వాటిలో రెండింటికి ఎదురుగా ఇద్దరు లంజలని మరో ఇద్దరు తయారుచేస్తున్నారు . వాళ్ళ తాయరువ్వడం అయిపోయింది. తయారుచేసిన లంజలు వేరే రెండు సళ్ళను వత్తి పట్టేట్లుందే బిగుతైన జాకెట్ వేసుకొని, అంతక్రితం వేసుకొన్న పొట్టి బ్రా లాంటి జాకెట్ విడిచేసి వాళ్ళు లోపలి వెళ్లారు, కొత్తగా తయారౌతున్న లంజలు ప్రవేశ ద్వారం వైపు వెళ్ళారు.
సరోజ: మిమ్మల్ని తయారుచెయ్యడానికి కావలిసిన మూట ఆ అమ్మే యంత్రంనుండి తెచ్చుకొండె. అది ఎలా పనిచేస్తుందో మీకు తెలుసుకదా?
ఈ తయారుచేయడం కార్యక్రమం అయ్యేంత వరకు సరోజ, ఉష మాకు యజమానులు, మేము బానిసలం.
రమ్యకృష్ణ: తెలుసండి అమ్మగారు, మా గుడ్డలు ఉడతియండి,
సరోజ: అలాగనే అని నా ప్యాంటు గుండిలు తీసి జిప్పు లాగి, ప్యాంటు విప్పింది, ఉష త్రిష ప్యాంటు విప్పింది, నేను, త్రిష పాంటి వొక్కటే వుంది, పైన అంగి అలాగే ఉంచారు. అమ్మే యంత్రంకు రెండు ప్లాస్టిక్ మరంగాలు, నిజమైన లింగాలాగానే ఎనిమిది అంగుళాలు పొడవు, రెండుంగులాలు లావు, ఒకటి తెల్లగా మరొకటి నల్లగా, వాటికీ అప్పటికే నూనె పూసినట్లుగా మెరుస్తున్నాయి. ఇంతకమునుపు వాళ్ళా రసాలు అనుకొంటా. ఒకటేమో కింద నేలకు సమాంతరముగా, ఇంకొకటి నేలకు నిలువుగున్నాయి.
సరోజ: వాటికీ నా రసాలే అంటినవి, రమ్య లంజ వెళ్ళి నోటితో నా పూరసం రుచిచుస్తూ శుబ్రం చేసుకొని, ఒకటి కింది బొక్కలోకి కొంచమే దూర్చుకొని, ముందు బొక్కే లంజ, వెనుక గుద్దా బొక్క కాదు, పైది, నోట్లో నాలుకతో అంగషూశనమ్, ఒక మొగన్ని సంతృప్తి పరిచే వరుకు చెయ్యాలి. కింది బొక్కలో దాన్ని కేవలము నీ గోల్లికి రాస్తూ,నీకు కసేక్కిచ్చెందుకు కాని, నువ్వు తృప్తి పడడానికి కాదు, అర్దమైంద గొబ్బమ్మ?
త్రిషకు కూడా ఉష ఇంచుమించుగా ఇదే ఉష చెప్పి, మా ఇద్దర్ని చెరొక యంత్రం వద్దకు తీసికెళ్ళి, సరోజ నా పాంటిని కిందికి మోకాళ్ళ వరకూ లాగి, నా మర్మావయాలను బహిర్గతం చేసింది. ఉష, రమ్య ముండ పాంటి మనిద్దరికన్నా ఎక్కువ తడిసింది, త్రిషది ఎంత తడిసిందే?
ఉష: ఇవి మనకన్నా పెద్ద లంజలె, దిన్ది కూడా బాగానే నింపింది. త్రిష, నా రసం ముందు వాసనా చూడవే, అ తరువాత నాకు.
త్రిష: మీ పూకమృతం మాంచి మాధపేక్కివున్న తోయించుకోవడానికి సిద్దముగానున్న ఉత్తమ జాతి లంజ వాసన లాగుంది.
త్రిష అలా అని, వొంగి, తన సట్టమును రెండు కాళ్ళను దూరముగా చాపి పైకెత్తి మొడ్డ మీదున్న ఉష రసాలను ఇష్టముగా వాసన పీలుస్తూ నాకింది. ఉష త్రిష కాళ్ళ మద్యలో కూర్చొని తన తలను పూకు దెగ్గర చేర్చి, చేతులతో నీలువు పెదాలను, జరిపి గొల్లిని ముద్దుగా కొరికి, నాకింది
త్రిష: ఉ ఊ అంటూ సన్నగా మూల్గుతూ కండ్లు మూసుకొని మొడ్డ చికుతూ తన రసంతో ఉష ముక్కును పెదాలను ముంచింది. రమ్య కూడా సరోజ మొఖానికి తన పూరాసం అంటించింది. త్రిష, రమ్య మూలుగులు ఎక్కువై, బావప్రప్తి దెగ్గరకు రాగానే, సరోజ, ఉష నాకడం ఆపి లేచి నుల్చోన్నారు. త్రిష, రమ్య అ బాద బరించాలేకుండా, గాలిలో గుడ్డను ఉపుతూ, ఇంకా నాకమని ఆడుకొంటున్నారు. వాళ్ళిద్దరికీ తెలుసు, ఇంతకన్నా ఎక్కువ చేయరని, ఐన ఆపడం లేదు.

ఇంతలో ఉష, త్రిష జుట్టు పట్టుకొని మోడ్దని గొంతు వరకు దూర్చి, పైకి కిందకు తలను రెండు, మూడు సార్లు గట్టిగా వూపి, పై లేపి, త్రిష నిల్చొన్న తరువాత మొఖాన్ని తన వైపుకి తిప్పుకొని, తాన అడ్డ పెదాలతో త్రిష నోరు మూసింది. త్రిష నోటికున్న తన రాసాని తనే పిల్చింది. సరోజ కూడా రమ్యకు ఆలాగే చేసి, తన పెదాలను రమ్య నోట్లోకి దూర్చడంతో రమ్య తన పూరసం రుచి చూసింది.

సరోజ: ఇప్పుడు ఇంకా పై మోడ్డను నాకవే, కింది నీ గొల్లి మీద రాయిస్తా.
అనగానే, రమ్య, త్రిష ఇద్దరు వాళ్ళ వాళ్ళ మొడ్డల దెగ్గరకు జరిగి,కాళ్ళ మధ్యలో కింద మొడ్డ వచ్చేట్టట్లు నిల్చొని పైది నాకసాగారు. రమ్య వెనుక సరోజ చేరి కింది మోడ్డను పూకు దెగ్గరకు అమర్చి, చేత్తో గొల్లి మీద రాస్తూ ఒక అంగుళం పూకులోకీ దింపి రాయసాగింది రెండు చేతులను మొడ్డ పట్టుకొని కసి కసిగా నాకుతూ అర్ధముగాని బాషలో గోనుగుతుంది. త్రిష కూడా ఉష అలాగే చేస్తుంది, త్రిష తన బాయిలాలను పిసకమని బతిలడుతుంది, ఎంతకి సండ్ల ముట్టుకోకపోయే సరికి, తన చేతితో సండ్ల దెగ్గరికి తెచ్చే ప్రయత్నమును మద్యలో ఉష ఒక చేత్తో ఆపి, త్రిష పిర్రల మీద వక్కటి గట్టి దెబ్బ వేసింది.
ఉష: లంజ ముందు ఎత్తులను ముట్టుకొంటే గుద్దలొ గొడ్డు కారం వారం రోజులు నీ ఇంటికి వచ్చి రోజు పెడతా అని ఇంకో దెబ్బ మరొక గుద్ద మీద వేసింది. ఈ లంజలు అగలేకున్నారు, చేతులు పైన కట్టేయాలి అని త్రిష చేతులు యంత్రానికి కట్టింది. ఆ దెబ్బలకి ఉష చేతి అచ్చులు పిర్రల మిద పడి ఎర్రగా కందిపోయినవి. త్రిష కండ్లలో నీళ్ళు తిరిగి.
త్రిష: ఏడుపు గొంతుతో: ఈ లంజను క్షేమించండి అని అడిగింది. ఉష దాన్ని క్షెమించి, తిరిగి పూకుకు మొడ్డ రాయటం మొదలుపెట్టింది, త్రిష మల్ల సిగ్గు లేకుండా పై మోద్దను నాకుతూ, సండ్ల నెమ్మదిగా ఉపసాగింది
సరోజ: రమ్య నీకూ బాగా క్రమశిక్షణతో ఉన్నావు, చేతులు పైన కట్టమంటావా?
రమ్యకృష్ణ: ఈ లంజ చేతులు కట్టండి, నాకుడా త్రిష లంజకు పడ్డట్టు నా పిర్రలు కూడా మీ చేతి దెబ్బకు తహతహలాడుతున్నాయి, రెండు ఇవ్వండి
సరోజ: అందుకనే నీవు పెద్ద లంజవి, (అని చేతులను పై మోడ్డకు కట్టిన తరువాత పిర్రలు వాయించింది), త్రిష కనీసం త పిర్రాలను కొట్టిన తరువాత రాసుకోంది, రమ్యకు ఆ అవకాశం కూడా లేదు ఐయిన కూడా గుద్ద కధల్చకొండ మోడ్డ చీకసాగింది.రమ్య, మా ఇద్దరికీ కూడా పిర్రలు పగిలిపోయాయి, ఉషాకు కొంచం ఎక్కువనే పడ్డాయి.
అలా ఐదు నిమిషములు మడ్డ నాకిన తరువాత, మొగాళ్ళు ఉచ్చాస్తితిలో వీర్యం చిల్లినట్లు ఒక ద్రవం రమ్య నోట్లోకి వచ్చింది. సరోజ లేచి నా జుట్టు పట్టుకొని మడ్డ ముందు నా మొఖం ఉంచి, ఏదో మీటలు నొక్కింది. దాంతో ఒక పోట్లం యంత్రంలోంచి వచ్చింది, అదే సమయంలో మడ్డలొంచి ఇంకో రసం నా మొఖం మీద చిల్లి పడింది. అది వీర్యంతో చేసిన నూనె, దాన్ని, నాకు తరువాత మొఖానికి సండ్లకు రాస్తారు.
ఉష: లంజ మడ్డ కుడవడం కూడా రాదనే అంటూ ఇంకా ఎక్కువ వేగముగా రాయసాగింది, సరోజ, రమ్యను వదిలి, నువ్వు కదలకే లంజ, అని కింది మోడ్డను పూకులోంచి తీసి మోకాలు కిందకు జరిపి, త్రిష దెగ్గరకు వెళ్లి జుట్టు పట్టుకొని సుల్లిని రాయిన్చాసాగింది. దానికి కూడా దాని పొట్లం వచ్చింది.

మా చేతుల కట్లు విప్పుతే, ఎవరి పొట్లం వాళ్ళు తీసికొని మా మేడమ్స్ ముందు మొఖం మీద రసంతో నిల్చోన్నాము.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Image Verification
Image Verification
(case insensitive)
Please enter the text within the image on the left in to the text box below. This process is used to prevent automated posts.

Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
Indian telugu boothu Latest sex kathalu ISS.club 0 7,993 27-11-2018 03:34 PM
Last Post: ISS.club
Telugu seelavathy Puku Kathalu ISS.club 0 9,821 27-11-2018 02:27 PM
Last Post: ISS.club
Aunty ni vongo petti dengutha lanja telugu kathalu ISS.club 10 200,985 18-07-2018 03:15 PM
Last Post: ISS.club
Telugu boothu kathalu in telugu font ISS.club 7 299,646 18-07-2018 03:00 PM
Last Post: ISS.club
telugu incest puku dengudu kathalu ISS.club 2 421,664 04-05-2018 10:37 PM
Last Post: ISS.club
Virgin puku dengudu telugu sex kathalu ISS.club 4 491,128 04-05-2018 11:44 AM
Last Post: ISS.club
.పిన్ని బ్లౌసె లొ బ్ర లెదు.. -- Telugu hot pinni sex kathalu ISS.club 1 820,787 24-04-2018 11:36 PM
Last Post: ISS.club
Pookulo Chesina Raccha -- Telugu kama kathalu ISS.club 0 190,243 24-04-2018 10:33 PM
Last Post: ISS.club
2018 Telugu puku kathalu in telugu font ISS.club 3 239,730 24-04-2018 10:25 PM
Last Post: ISS.club
Latest sex kathalu in telugu font ISS.club 0 175,715 22-04-2018 11:05 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 4 Guest(s)

Indian Sex Stories

Contact Us | vvolochekcrb.ru | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication

Online porn video at mobile phone


family tamil sextamil gilma photoskannada rep sexபூலை உள்ள விடு கதைindian bus fucksexy kamwalitamil amma magan kamakathaikaltamil aunty for sexmaa aur bete ki sex storysex hindi pdfmaa ki bete se chudaifree chudai stories in hindigaram chut ki chudaitelugu sarasa kathalu fullmaa bete ki chut ki kahaninew sex story in marathitamil athai kamakathaikalhindi xx comtamil mamiyar kamakathaikalindian sax storeymalayalm xxxodia banda bia storytelugu sex aunty imagesincet sex story in tamilఅందుకే అమ్మ వయస్సు ఆంటిలను, అక్క లేదాchudai story and photomaa behan ki chudai kahaniwww marathi sex katha comtamil sex familysexi story desisexy kannada storieskannada sex stores combhabhi ka balatkar ki kahanimast choottamil sex stories with photosmarathi haidos kathawww telugu village sexgaand marne ki kahanimarathi aunty sex storychutti kathaigalbangla sex chattelugu sex xossipantarvasna ki chudai ki kahaniyachudai ki kahani bhojpurigandi chudai ki storytelugu shobanammarathi sex stories pdftamil sex stories in english fonttamil sex family storiesread story in hindikannad sexy videohindi sexy xnxxhot malayaleemarathi font storieschudai ki mausi kisir ki wife ko chodatelugu aunty sex kathalutelugu kama videosgay tamil sexhindi sex story and photodidi ki chudaiincest malayalamकाकु चे झाटेtamil auntykalai opathu eppadi storyxxx free desimarati sax storiಗಂಡನ ಸ್ನೇಹಿತನ ತುಣ್ಣೆmarathi sambhog kahanimarathi desi kahaniyahindi sexey stores